Profil

PRAX A PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

SZČO – Prekladateľské, tlmočnícke a lektorské služby

Nemecký jazyk a poľský jazyk                                                                                      

od 15. 12. 2012

AGENTÚRA REKAL s.r.o.
Preklady z nemeckého do poľského jazyka

Inštitút jazykov a vzdelávania Brezno

Preklady do a z nemeckého a poľského jazyka: od septembra 2012

                       

Firma DOMECHT, s. r. o.                                                

Preklady z a do NJ a PJ,                                                      

kontakt: Marek Stráňavský, tel.: 00421949866562

 

PROFESIJNÉ VZDELANIE

Prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazykovej kombinácii nemecký jazyk a kultúra a poľský jazyk a kultúra som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium som ukončila v auguste 2012 štátnou záverečnou skúškou – magister.

Počas štúdia som študovala dva semestre na zahraničných univerzitách, a to vo Viedni a v Lubline. V Lubline som študovala na Univerzite Marie Curie-Skłodowskej, na Fakulte humanitných vied (Wydział humanistyczny) od februára do júna 2011. Vo Viedni som študovala od októbra 2011 do januára 2012. Tu som absolvovala predovšetkým praktické predmety k mojej špecializácii, pri ktorých som realizovala preklady (resp. tlmočenie) z nemeckého do poľského jazyka a naopak.

V rámci predmetu Literarisches Übersetzen (Literárny preklad) budú publikované moje preklady jednotlivých kapitol knihy Dymek, mesjasz zwierząt od autora Loebl Bogdan pre rakúske vydavateľstvo.

Počas štúdia na strednej škole som absolvovala aj kurzy anglického a nemeckého jazyka na jazykových školách v Čadci (štátna jazyková škola a súkromná jazyková škola Globe)  a Žiline (štátna jazyková škola) a aktívne som pracovala na projekte Sokrates Commenius, vďaka čomu som bola dvakrát reprezentovať školu aj v Nemecku.

Prekladaniu sa venujem od prvého ročníka štúdia na univerzite, ktoré bolo zamerané predovšetkým na prekladanie návodov na použitie, rôznych príručiek k produktom, internetové stránky a i. Pri prekladaní využívam CAT nástroje, kurz som úspešne absolvovala pre SDL Trados Studio a SDL Trados 2007. Pri tlmočení sa zameriavam predovšetkým na vybavovanie telefonátov, ale absolvovala som aj prac. cesty do Nemecka, kde šlo o automobilový priemysel.

ABSOLVOVANÉ ZAHRANIČNÉ PREDMETY A SKÚŠKY

UNIVERSITÄT WIEN

Übersetzen von Rechttexten (Preklad právnických textov)

Übersetzen von Sachtexten 1 und 3 (Preklad vecných textov)

Literarisches Übersetzen (Literárny preklad)

Konsekutives Dolmetschen (Konzekutívne tlmočenie)

 

UMCS LUBLIN

Komunikacja w dziele literackim (Komunikácia v literárnom diele)

Nauczanie języka polskiego jako obcego (Vyučovanie poľského jazyka ako cudzieho)

Współczesny język polski po 1989 r. (Súčasný poľský jazyk po roku 1989)

Historia języka polskiego (História poľského jazyka)

Analiza lingwistyyczna tekstów średniopolskich i nowopolskich (Analýza lingvistických textvov)

Analiza tekstów naukowych (Analýza vedeckých textov)

Dialektologia (Dialektológia)

Polska i europejska literatura preromantyczna (Poľská a európska preromantická literatúra)

Metodologia badań nad językiem ( Metodológia skúmania jazyka)

Epoki literackie i formacje kulturowe ( Literárne epochy a kultúrne formácie)

Reklama i marketing (Reklama a marketing)

 

Lærdansk Århus

od 04/2013 – 12/2014 – ukončené štátnou jazykovou skúškou

dánsky jazyk