Preklady

Poskytujem preklady všeobecných , ale aj odborných textov (nie súdne overených) ako sú napr.: internetové stránky, obchodná korešpondencia, manuály, reklamné materiály, príručky, návody na použitie, karty bezpečnostných údajov, preklady vnútropodnikových dokumentov firiem, životopisy, žiadosti …

Pri prekladaní využívam aj CAT nástroje pre zefektívnenie, zdokonalenie svojej práce a hlavne ako prostriedok šetrenia Vašich peňazí a času.

CAT (Computer-Aided Translation) je skratka pre počítačom podporovaný preklad – prekladanie s použitím špeciálneho softvéru.

Tieto databázové programy využívajú profesionálni prekladatelia pri svojej práci, aby skrátili termín dodania, zachovali jednotnú terminológiu a predovšetkým znížili tak chybovosť prekladov.

Odbory, ktorým sa venujem:

Cestovný ruch a turistika

Automobilový priemysel

Stavebný priemysel

Drevospracujúci priemysel

Obchod

Ekonomika

Školstvo

Beletria